Regulamin sprzedaży:


Dane Sprzedawcy:
Dpgroup sp.j. Piotr Drabiński, Jerzy Wyporkiewicz

Ul. Szajnochy 2

85-738 Bydgoszcz
nr NIP: 554-04-85-340
e-mail: hurt@tech24.pl
tel: +48 52 345 20 46

 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu www.tech24.pl
2. Zakupu dokonuje się poprzez dodanie produktu do koszyka i następnie wybór opcji „zamów i zapłać’.
3. Zamówienia dokonywane są w opcji z rejestracją lub bez rejestracji, według wyboru klienta.
4. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem serwisu www.tech24.pl, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zakupu.
5. Zapłata następuje poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej lub za pośrednictwem systemu przelewy 24.

5(1). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6. Możliwe jest dokonywanie zakupów także w opcji płatności „za pobraniem”.
7. Wyboru opcji płatności klient dokonuje podczas składania zamówienia.
8. Koszty transportu wybierane są każdorazowo przy dokonywaniu zakupów i wyświetlane kupującemu jako oddzielna pozycja. Koszty te uzależnione są od ilości, rozmiarów lub łącznej wagi zamówionych produktów. Koszty transportu zostały szczegółowo uregulowane w zakładce dostępnej na stronie internetowej sklepu oznaczonej „dostawa”.
9. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przy dokonywaniu zakupu potwierdzenie zawarcia umowy.
10. Wysyłka zakupionych przedmiotów realizowana jest maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
11. Wysyłka zamówionych produktów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
12. Przedmioty są wysyłane zgodnie z kolejnością dokonywania zakupów.
13. Kupujący posiada prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego. Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie przesyłki w ostatnim dniu jego upływu.
14. Klient jest zobowiązany nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy odesłać towar pokrywając koszt wysyłki.
15. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
16. Sprzedawca zwraca wszystkie uiszczone przez Kupującego płatności w tym cenę sprzedaży oraz koszt dostawy towaru (z ograniczeniem zwrotu do wysokości kwoty najtańszego , zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot ceny będzie dokonany wyłącznie po uzupełnieniu formularza zwrotu towaru w każdym przypadku na rachunek bankowy klienta wskazany w wyżej wymienionym formularzu.
17. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący zgodził się wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, zastrzeżeniem postanowień pkt. 16.
18. Jeśli towar dostarczony do Klienta ma wady, braki itp., Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z reklamacją (według procedury opisanej poniżej).


19. Jeśli taśmy/opakowanie przesyłki jest zniszczone/uszkodzone kupujący powinien zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu szkody.  
20. W przypadku nieodebrania paczki, z winy kupującego, jest on zobowiązany pokryć koszt transportu zwrotnego, jeśli taki będzie miał miejsce.  
21. Zakupiony towar Sprzedawca przesyła wraz z paragonem lub fakturą. W przypadku woli otrzymania faktury kupujący jest zobowiązany zgłosić takowe żądanie  przy zakupie.
22. Sprzedawca w celu prawidłowej realizacji zamówień gromadzi dane osobowe Klientów.
23. Sprzedawca jest Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez kupujących.
24. Sprzedawca przestrzega wszelkich ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
25. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez klienta w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym Sprzedawcy lub w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego w opcji bez rejestracji konta.
26. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
27. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z czym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
28. Oferta zamieszczona na stronie ważna jest do czasu odwołania przez Sprzedawcę lub do czasu wyczerpania asortymentu.
29. Dla poprawnego wyświetlenia oferty serwisu www.tech24.pl wymagane są następujące minimalne wymagania techniczne systemu teleinformatycznego: Internet Explorer, Chrom, Firefox, ActiveX, JavaScript. Zaleca się stosować najnowsze wersję przeglądarki.


PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Klient może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy wskazany w regulaminie, jeżeli zamówiony towar jest niezgodny z umową lub regulaminem.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje, numer telefonu Klienta, numer zamówienia, dowód zakupu oraz szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń i ewentualną dokumentację zdjęciową. Klient może skorzystać z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Klient powinien w ciągu 2 dni od otrzymania prośby Sprzedawcy przekazać mu brakujące dane.
5. Klient powinien odesłać na adres Sprzedawcy reklamowany towar w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie.
6. Nieprzekazanie przez Klienta stosownych danych lub nieodesłanie reklamowanego towaru może uniemożliwić Sprzedawcy właściwe rozpatrzenie reklamacji.
7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
9. W przypadku reklamacji dotyczących widocznych uszkodzeń mechanicznych Towarów lub przesyłki powstałych podczas transportu, Klient powinien podpisać w obecności osoby dostarczającej Towar odpowiedni protokół reklamacyjny. 
10. Klient powinien sprawdzić Towar w momencie jego dostawy w zakresie jego zgodności z przedmiotem zamówienia.
11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
12. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
14. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
15. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
16. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
17. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
18. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
19. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
20. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
21. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

22. Jeśli Towary posiadają gwarancję jakości producenta, wówczas uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być wyłącznie zgłaszane bezpośrednio w miejscach serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele.

Pobierz formularz zwrotu towaru tutaj.

 

Warunki Gwarancji

 

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na nabywany towar na poniższych warunkach:
1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty dostarczenia towaru.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedawcy wady towaru na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@tech24.pl, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia ich wykrycia.
4. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie towaru, numeru faktury, opis wady. Jeżeli Kupujący posiada możliwość sporządzenia fotografii uszkodzonego towaru, winien również przesłać Sprzedawcy taką fotografię, celem ułatwienia i przyspieszenia decyzji o uwzględnieniu reklamacji bądź odmowie jej uwzględnienia.
5. Jeżeli produkt wymaga zbadania, Kupujący jest zobowiązany odesłać go Sprzedawcy na swój koszt. Po zbadaniu towaru przez Sprzedawcę, w przypadku uznania reklamacji, koszty przesyłki zostaną Kupującemu zwrócone, jednakże maksymalnie do kwoty stosowanej za dostarczenie przesyłki tego rodzaju przez najtańszego przewoźnika. W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt.
6. W przypadku uwzględnienia gwarancji towar podlega wymianie na nowy lub Kupującemu zostaje zwrócona cena sprzedaży – według wyboru Sprzedawcy.
7. Strony mogą również uzgodnić obniżenie ceny towaru, wówczas Sprzedawca zwraca Kupującemu różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a uzgodnioną obniżoną ceną sprzedaży.
8. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad, uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji lub montażu, jak również normalnego zużycia towaru oraz uszkodzeń mechanicznych towaru, w szczególności powstałych na skutek ingerencji osób trzecich lub jakiejkolwiek siły zewnętrznej.
9. Gwarancja w nie obejmuje usterek spowodowanych podczas transportu. Kupujący winien sprawdzić stan przesyłki przy osobie doręczającej towar i w przypadku uszkodzeń w opakowaniu sporządzić stosowny protokół reklamacyjny z udziałem osoby doręczającej.
10. Przewidywany czas rozpatrzenia reklamacji w ramach niniejszej gwarancji wynosi 14 dni. Czas ten jednakże może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dodatkowego zbadania towaru lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.