Polityka prywatności

Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy prawa. Jednocześnie chcemy poinformować Ciebie o Twoich prawach, które będą Tobie przysługiwały w związku z nowymi przepisami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane: „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Piotr Drabiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firmadp Piotr Drabiński z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 738) przy ul. Szajnochy 2, zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@firmadp.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  a)zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu nawiązania ewentualnej współpracy bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych, przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych, w tym poprzez zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie,
  b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
  c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

d) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu działań marketingowych oraz dochodzenia roszczeń.

 • Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora danych osobowych, że się zdezaktualizowały.
 • Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora Danych Osobowych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego w celu ewentualnego zawarcia Umowy, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, wykonywania umów oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu biznesowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub realizacja działań marketingowych nie będą możliwe.
 • Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.  do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy albo do czasu cofnięcia zgody, w przypadku, gdy była wymagana, albo wniesienia sprzeciwu.
 • Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą zamówiłeś. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty świadczące usługi księgowe i podatkowe, prowadzące działalność kurierską i pocztową, pomoc prawną, usługi płatnicze, usługi z dziedziny ubezpieczeń, usługi informatyczne.
 • W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. 

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych. 
Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami. Przeczytaj więcej, jak Google używa danych z witryn i aplikacji.

 • Potwierdzając zapis do Newslettera, oświadczasz że:

– Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej), przez 5 lat w celach marketingu usługi i produktów związanych z prowadzoną przez Piotr Drabińskiego działalnością gospodarczą.
– Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od FirmaDP Piotr Drabiński z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub Umowy, w tym możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.[1]
 4. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. W związku ze świadczeniem usług możemy dokonywać profilowania[2], wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań i na wysyłaniu bądź wyświetlaniu profilowanych w ten sposób ofert lub reklam usług.
 6. W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod wskazany w pkt 1 powyżej adres e-mail.

Administrator Danych Osobowych


[1] jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy

[2] Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Shopping Cart
Scroll to Top